Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING
GEBRUIKER:
15 Events
gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, Aristoteleshof 25

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
GEBRUIKER
15 Events
gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, Aristoteleshof 25
OPDRACHTGEVER: de wederpartij van de gebruiker.
Overeenkomst of opdracht kan teven gelezen worden als boeking of reservering.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbiedingen en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De voorwaarden gelden tevens voor de diensten die geboden worden in gidsen, brochures en websites van de gebruiker.

Artikel 3. Offertes en gepubliceerde prijzen
1. Alle aanbiedingen gedaan door de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door de gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven. De tarieven zijn per persoon, tenzij anders is aangegeven. Vervoer van en naar de evenementen is niet bij de prijs inbegrepen. Vervoer is op eigen gelegenheid of per offerte.
4. De vermelde prijzen in de gidsen, brochures en websites van de gebruiker zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
5. Prijswijzigingen zijn voorbehouden

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht de werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de uitvoering van bepaalde arrangementen een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de arrangementstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, indien deze daadwerkelijk door toedoen van de gebruiker veroorzaakt is.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de beoordeling van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de arrangementen te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Tijdens de uitvoering van het betreffende arrangement zal dit in overleg naar deskundig organisatorisch inzicht aangepast worden.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangegeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Annuleringen
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk annuleren. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 6 weken in acht te nemen met dien verstande dat er 20 % over het factuurbedrag als annuleringskosten berekend wordt. Annuleren tot 3 weken voor de geplande uitvoeringsdatum is mogelijk tegen 50% annuleringskosten over het factuurbedrag. Binnen 3 weken voor de geplande uitvoeringsdatum kan niet meer worden geannuleerd of tegen 100% annuleringskosten over het factuurbedrag. Voor een annulering in het aantal deelnemers, geldt een termijn van 12 werkdagen met voor groepen vanaf 12 personen een maximum van 10% van het totale aantal deelnemers per onderdeel.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na uitvoering van de betreffende arrangementen schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker een tegemoetkoming doen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien de tegemoetkoming niet mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 11. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, geldende 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen of zijn gehouden aan de prijzen van de vaste arrangementen uit gidsen, brochures en websites van de gebruiker, waarin het honorarium verrekend is.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend op volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden wordt verricht, tenzij een daarvan afwijken uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomst, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijging doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significatie prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen, brandstoffen, landingstarieven etc. die ook aan de gebruiker door derden wordt belast.

Artikel 12. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, doch minimaal 15 werkdagen voor uitvoering van arrangement.
2. Bij opdrachten, waarvan de dag van uitvoering meer dan 90 dagen verwijderd is van de getekende overeenkomst, zullen de verschuldigde kosten van meer dan €1500,- periodiek in rekening worden gebracht, met dien verstande dat het totaal verschuldigde bedrag, 21 dagen voor de uitvoeringsdatum dient te zijn voldaan.
3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
Over de eerste € 3.000,- 15%
Over het meerdere tot € 7.000,- 10%
Over het meerdere tot € 16.000,- 8%
Over het meerdere tot € 60.000,- 5%
Over het overige meerdere 3%

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Verzekering en aansprakelijkheid
Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de helft van de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar directe medewerkers.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of schade veroorzaakt door derden of schade waar gebruiker geen directe invloed op heeft kunnen hebben. Zie verder artikel 16.
5. Voor enkele programma’s geldt een toeslag voor een verzekering voor bijzondere sporten. U bent dan verzekerd via een externe verzekeraar.

Artikel 15. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of uitvoeren, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duur dat 1 jaar zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het nog uit te voeren deel afzonderlijk te laten plaatsvinden en is de opdrachtgever gehouden deze uitvoering te accepteren.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.